مزایای استفاده از بهشت کودکان سرپوشیده

- Nov 21, 2018-

1. محدود به محیط جغرافیایی نیست: حتی اگر محیط طبیعی خوبی در فضای باز وجود نداشته باشد ، تا زمانی که اتاق صدها متر مربع مساحت داشته باشد برای باز کردن زمین بازی کودکان کافی است.

球池

2. تحت تأثیر هوای بیرون قرار نگرفته است: چه باد و برف و چه آفتاب گرم در فضای باز ، زمین بازی کودکان در فضای باز می تواند فضای بازی راحت را برای کودکان فراهم کند.

IMG_6700

3. شروع کار با مدیریت عملیات نسبتاً آسان است و شامل محتوای پیچیده ای مانند مدیریت موجودی نیست.

IMG_6695