ما دستورالعمل های خاص مونتاژ را ارائه می دهیم تا مطمئن شویم که مشتریان ما می توانند تجهیزات زمین بازی را به درستی نصب کنند. به عنوان درخواست شما ، ما همچنین می توانیم آموزش ویدیو را انجام دهیم. برای برخی از محصولات پیچیده می توانیم تکنسین های نصب و راه اندازی مجرب و ماهر خود را برای کمک به صحنه های شما اعزام کنیم.

نصب تجهیزات زمین بازی در فضای باز

نصب تجهیزات زمین بازی داخلی